โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย  เดิมชื่อโรงเรียนอุทุมพรพิสัย  ก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ. 2496  ตั้งอยู่ที่บ้านสำโรง  หมู่ที่  1  ตำบลสำโรง  ต่อมาปี  พ.ศ. 2497 ได้ย้ายมาสร้างอาคารใหม่
ตั้งอยู่ถนนเพียรพจนกิจ หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 
รหัสไปรษณีย์  33120  โทรศัพท์  045-638-290  E-mail : AUPS.osea.ac.th
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
มีเนื้อที่  12  ไร่  37 ตารางวา  เป็นชุมชนกึ่งเมืองและกึ่งชนบท  อาชีพในชุมชนส่วนใหญ่
ทำนา ค้าขาย  รับราชการ และรับจ้าง เศรษฐกิจค่อนข้างดี 
ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
มีเขตพื้นที่รับบริการการศึกษา  5  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
           1) บ้านตำแย  หมู่  7  เขตเทศบาลตำบลกำแพง 
           2) บ้านดงเห็ด  หมู่  2  ตำบลกำแพง 
           3) บ้านศรีบุญลือ  หมู่ 16  ตำบลสำโรง 
           4) บ้านดงขี้เหล็ก  หมู่ 15  ตำบลสำโรง 
           5) บ้านสองห้อง  หมู่ 8  ตำบลกำแพง


โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ถนนเพียรพจนกิจ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัศรีสะเกษ 33120