วิสัยทัศน์

ภายในปี 2563 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย  เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย  โปร่งใสสุจริต  วิถีชีวิตพอเพียง

พันธกิจ (Missions)

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่การเป็นครูมืออาชีพ
4. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมุมมองเชิงระบบโดยใช้นวัตกรรม AUPS Model ควบคุมคุณภาพด้วยวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)
5. พัฒนาระบบ ICT ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน
7. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ถนนเพียรพจนกิจ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัศรีสะเกษ 33120