บุคลากร
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ผู้บริหาร
1
1
1
ครูผู้สอน
52
51
53
พนักงานราชการ
1
-
-
ครูอัตราจ้าง
2
4
5
ลูกจ้างประจำ
1
1
1
ลูกจ้างชั่วคราว
11
10
10
เจ้าหน้าที่อื่นๆ
2
1
1
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
12
8
9

 


โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ถนนเพียรพจนกิจ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัศรีสะเกษ 33120