ระดับชั้น
จำนวน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
41
51
92
อนุบาล 2
43
73
116
รวมอนุบาล
84
124
208
ประถมศึกษาปีที่ 1
72
82
154
ประถมศึกษาปีที่ 2
67
79
146
ประถมศึกษาปีที่ 3
72
66
138
ประถมศึกษาปีที่ 4
64
61
125
ประถมศึกษาปีที่ 5
59
74
133
ประถมศึกษาปีที่ 6
82
73
155
รวมประถมศึกษา
416
435
851
มัธยมศึกษาปีที่ 1
33
10
43
มัธยมศึกษาปีที่ 2
39
26
65
มัธยมศึกษาปีที่ 3
18
19
37
รวมมัธยมศึกษา
90
55
145
รวม
590
614
1,204

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562


โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ถนนเพียรพจนกิจ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัศรีสะเกษ 33120