สายบริหาร

นายสุวิทย์ สมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย


นายสมทนงค์ อินทศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน


โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ถนนเพียรพจนกิจ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัศรีสะเกษ 33120