บุคลากรทางการศึกษา

นายบุญสอน นากอก
ช่างไม้ ชั้น 4

นางสาวจุฑารัตน์ พงษ์พิพิธธรรม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายพัด เพ็งสอน
พนักงานทำความสะอาด

นางกัลยากร อุทุม
พนักงานทำความสะอาด


โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ถนนเพียรพจนกิจ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัศรีสะเกษ 33120