ครูต่างชาติ

Miss.Elenita C.Sumabal

Miss.Maria Eleofe Magtahas

Mr.Eugene Schmer

Mr.Nepthali E.Navarro


โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ถนนเพียรพจนกิจ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัศรีสะเกษ 33120