สายชั้นอนุบาล

นางสาวปิยะพร ทองสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น

นางนวลศรี ฐานะวันดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางพิริยา หล้าธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสาววราศิริ อินทวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

นางสาววาจา แขมคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4

นางสาวปิยะพร ทองสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวนิรัตน์ดา สำแดงภัย
ครู
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางอุษณีย์ รุ่งเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางเอมอร สำราญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4

นางสาวสุนทราภรณ์ ดีรุณ
ครูพี่เลี้ยง

นางอุไรวรรณ สายแก้ว
ครูพี่เลี้ยง

นางมนัฐดา ประมวล
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวธัญญารัตน์ สมีเพ็ชร
ครูพี่เลี้ยง

นางยุพดี วิวาห์สุข
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวจิตติมา แก้วแฉล้ม
ครูพี่เลี้ยง

นางยุภาพร ไชยสนาม
ครูพี่เลี้ยง

นางสุธาทิพย์ มณีนิล
ครูพี่เลี้ยง


โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ถนนเพียรพจนกิจ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัศรีสะเกษ 33120