สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางอรชร คำแปล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น

นางสาวเถาว์มณี เถาว์คูณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางอุมาพร สุวรรณดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวรัตติยา รัตนอุดม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายสงวน เชื้อทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4


นางอรชร คำแปล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5


นางสาวภิญญาดา หลักบุญ
ครูอัตราจ้าง
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ถนนเพียรพจนกิจ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัศรีสะเกษ 33120