สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุนทรา พรหมทา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น

นางธีรนุช พุกซื่อตรง
ครูชำนาญการพิเศา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุนทรา พรหมทา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางจำเนียร เชื้อทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางอรทัย สังขรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายชาญณรงค์ รองเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวพัณณิตา ปราศจาก
ครูอัตราจ้าง
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ถนนเพียรพจนกิจ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัศรีสะเกษ 33120