สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางกฤษณา สมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น

นางกฤษณา สมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายธนู อ๊อดพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางนคร ศรีสุธัญญาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางศิริพร เศรษฐบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางทองใส สามยอด
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาววิชุดา ศรีละพันธ์
ครูอัตราจ้าง
ครูพิเศษ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ถนนเพียรพจนกิจ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัศรีสะเกษ 33120