สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสุมิตรา พวงศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น

นางสุมิตรา พวงศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางประภาภรณ์ ไพบูลย์มั่นคง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางเพชรี ฤทธิ์เดช
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางนงลักษณ์ ศรีสุธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายสุบิน ชำนิกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายประมวล สุขอ้วน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
   


โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ถนนเพียรพจนกิจ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัศรีสะเกษ 33120