สายชั้นมัธยมศึกษา

นายสุเทพ รุ่งเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น

นางอรนิตย์ น้ำจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายศิริสันต์ มณีนิล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายอำนาจ ปะนาโท
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
 

นางจรัส ศรีละพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายสมชาย ตั้งตรง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางเข็มพร ศรีมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายณรงค์เดช นามสง่า
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางศิริสุดา เย็นสมุทร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายสุเทพ รุ่งเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางลัดดาวัลย์ วันทา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุภาภร ขุนธิวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2


โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ถนนเพียรพจนกิจ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัศรีสะเกษ 33120